Sinh học 9 bài 25: Thường biến

Soạn sinh học 9 bài 25 thường biến giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 73 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 25: Thường biến

Không chỉ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 73 sách giáo khoa, tài liệu sinh học 9 bài 25 được ĐọcTàiLiệu biên soạn còn giúp bạn nắm vững các kiến thức về Thường biến mà bạn đã được học trên lớp.

Cùng tham khảo...

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 25

Những kiến thức quan trọng bạn cần ghi nhớ:

1. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

2. Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

3. Mức phải ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

4. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9

Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 73 SGK sinh học lớp 9 để hiểu được khái niệm của thường biến và cách phân biệt thường biến với đột biến.