Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Câu 3 trang 55 Lịch Sử 5

Câu 3 trang 55 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 25 trang 55 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử về Lễ kí Hiệp định Pa-ri do Đọc tổng hợp

Câu 2 trang 55 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 55 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 25 trang 55 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử về Lễ kí Hiệp định Pa-ri do Đọc tổng hợp

Câu 1 trang 55 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 55 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 25 trang 55 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử về Lễ kí Hiệp định Pa-ri do Đọc tổng hợp