Bài 25 Hóa học 12 - Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

giải hóa học lớp 12 bài 25 kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm chi tiết trả lời các câu hỏi trang 111 sgk môn hóa lớp 12

Bài 8 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 8 trang 111 sgk Hóa 12

Giải bài tập 8 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn ...

Bài 7 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 7 trang 111 sgk Hóa 12

Giải bài 7 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi ...

Bài 6 trang 111 SGK Hóa 12

Bài 6 trang 111 SGK Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được ...

Bài 5 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 5 trang 111 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 5 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc)

Bài 4 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 4 trang 111 sgk Hóa 12

Đáp án bài 4 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

Bài 3 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 3 trang 111 sgk Hóa 12

Giải bài 3 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam nước?

Bài 2 trang 111 SGK Hóa 12

Bài 2 trang 111 SGK Hóa 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Xác định cation M+ biết M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6.

Bài 1 trang 111 sgk Hóa 12

Bài 1 trang 111 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 111 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm.

X