Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Bài 2 trang 91 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 91 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 91 SGK Địa lí lớp 8, Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

Bài 1 trang 91 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 91 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 91 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?