Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Câu 2 trang 53 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 53 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 24 trang 53 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Câu 1 trang 53 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 53 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 24 trang 53 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không