Soạn sử 9 bài 23

Phần soạn sử 9 bài 23 dưới đây giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng cùng câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 95 sách giáo khoa lịch sử lớp 9.

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Mục lục nội dung

Kiến thức sử 9 bài 23

Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

- Hoàn cảnh lịch sử: Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối: phát xít Đức đầu hàng (5/1945), quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945).

- Lệnh tổng khởi nghĩa:

+ Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào - Tuyên Quang (14 và 15/8/1945) quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

+ Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16/8/1945) thông qua quyết định Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch (tức Chính phủ lâm thời sau này)

Cách mạng tháng Tám - 1945

- Chiều 16/8, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội.

- Từ ngày 14 đến 18/8/1945, nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh đã giành được chính quyền, trong đó bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

- Ở Hà Nội, không khí cách mạng sục sôi. Sáng 19/8/1945, đồng bào thủ đô kéo về Quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Sau cuộc mít tinh, đoàn người chia ra các ngả chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.

- Các địa phương khác cũng lần lượt giành được chính quyền: Huế (23/8), Sài Gòn (25/8). Chỉ trong vòng 15 ngày, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoi.

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công

* Ý nghĩa lịch sử

- Đối với trong nước: phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại ngọt ngàn năm. Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được hưởng tự do, làm chủ đất nước. Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta: kỉ nguyên độc lập và tự do.

- Đối với thế giới: là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhỏ bé đã tự giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.

* Nguyên nhân thành công

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập, tự do.

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Mặt trận Việt Minh.

- Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi quần chúng trong mặt trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít.

Tham khảoTiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào?

Thuật ngữ và khái niệm bài 23 sử 9

Tổng khởi nghĩa: Khởi nghĩa đồng loạt ở mọi nơi trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 23

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc được ban bố tại:

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang)
B. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (Bắc Giang)
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào(Tuyên Quang)
D. Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào (Tuyên Quang). 

2. Ngày mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước là:

A. 14-8-1945
B. 15-8-1945
C. 16-8-1945
D. 17-8-1945

3. Các địa phương giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là:

A. Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
C. Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi
D. Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Cao Bằng

4. Cách mạng tháng Tám diễn ra và thành công nhanh chóng trong: 

A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 20 ngày
D. 30 ngày

5. Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại:

A. Quảng trường Ba Đình
B. Quảng trường Nhà hát lớn
C. Quảng trường 1-5
D. Quảng trường Vườn hoa Lê-nin

➜ Tham khảo đầy đủ bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 23

Trên đây là toàn bộ các kiến thức quan trọng của bài 23 sử 9 ( Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ). Phần tiếp theo, Đọc Tài Liệu gửi đến các bạn những hướng dẫn soạn sử 9 bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 95 sách giáo khoa lịch sử 9.

Giải bài tập SGK

Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 95 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám....

Bài 1 trang 95 SGK Lịch sử 9

Bài 1 trang 95 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 95 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những điểm nổi bật trong sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám..