Sinh học 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Soạn sinh học 9 bài 23 đột biến số lượng nhiễm sắc thể giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 68 SGK Sinh học 9.

Sinh học 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Những tài liệu hướng dẫn sinh 9 bài 23 được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi sách giáo khoanắm vững các kiến thức về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể đã được học

Tham khảo nagay...

1. Đột biến thêm hoặc mất một NST ở một cặp NST nào đó có thể xảy ra ở người, động vật và thực vật.

2. Các đột biến này thường do không phân li của một cặp NST trong giảm phân, dẫn đến tạo thành giao tử có 2 NST hoặc không có NST nào của cặp NST tương đồng nào đó.

Đáp án bài 1 trang 68 sgk sinh học 9

Đáp án bài 1 trang 68 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 68 SGK sinh học lớp 9 để biết được sự biển đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào