Lịch sử 11 bài 22

Ôn tập nội dung kiến thức lịch sử 11 bài 22 và hướng dẫn soạn sử 11 gồm các bài tập trang 138 và 140 sách giáo khoa môn lịch sử lớp 11

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Qua bài học này, các em sẽ biết được những thay đổi về kinh tế và xã hội Việt Nam ở trước và sau khi thực dân Pháp tiến hành khai thác lần thứ nhất.

1. Những chuyển biến về xã hội

Toàn quyền P. Đu-me hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Về kinh tế

  • Nông nghiệp:  nổi bật là chính sách ruộng đất của Pháp. Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.
  • Công nghiệp: Chú trọng khai thác mỏ than và kim loại, ngoài ra ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.
  • Giao thông vận tải:  Xây dựng hệ thống đường giao thông hiện đại, vừa phục vụ làm ăn lâu dài, vừa nhằm mục đích quân sự
  • Thương nghiệp: Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp, Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu.

* Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Khi tiến hành khai thác, Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 

2. Những chuyển biến về xã hội

  • Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần chống Pháp .
  • Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp. Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc. Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm phân hoá khá sâu sắc những giai cấp cũ của xã hội nước ta. Đồng thời làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới

  • Đội ngũ công nhân Việt Nam: nền công nghiệp thuộc địa làm nảy sinh ra tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các xí nghiệp …, số lượng ngày càng đông đảo, khá tập trung. Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”, chủ yếu đấu tranh kinh tế, ngoài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.
  • Tư sản Việt Nam: Những người làm trung gian, đại lý, chủ thầu, chủ xưởng, số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản … là những lớp người đầu tiên của tư sản Việt Nam.
  • Tầng lớp tiểu tư sản: gồm tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà báo, học sinh, sinh viên … có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động cứu nước.

Phân hoá xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản và tiểu tư sản, đã tạo ra những điều kiện bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

---------------------------------------------

Trên đây là những kiến thức lý thuyết giúp các em bổ sung lại các kiến thức đã được học trên lớp. Phần tiếp theo, mời các bạn cùng xem những hướng dẫn giải bài tập bài 22 lịch sử lớp 11 gồm các câu hỏi cùng bài tập trang 138 và  140 sách giáo khoa

Câu 2 trang 140 SGK Sử 11

Câu 2 trang 140 SGK Sử 11

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 140 SGK Sử 1 - Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?

Câu 1 trang 140 SGK Sử 11

Câu 1 trang 140 SGK Sử 11

Hướng dẫn giải câu 1 trang 140 SGK Sử 11: Các điểm đáng chú ý trong sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của Thực dân Pháp.