Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 6 trang 50 TBĐ Lịch sử 12

Bài 6 trang 50 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 50 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 56 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy thực hiện các yêu cầu sau

Bài 5 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Bài 5 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 49 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào lược đồ hãy tóm tắt diến biến và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Bài 4 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Bài 4 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 49 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 54 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy thực hiện các yêu cầu sau

Bài 3 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Bài 3 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 48 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào lược đồ nêu nhận xét về hình thái chiến trường Đông Dương 1953-1954.

Bài 2 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Bài 2 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 48 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 53 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau

Bài 1 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Bài 1 trang 48 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 48 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về: 5 địa điểm Pháp phải phân tán quân ra để chiếm giữ.