Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Câu 2 trang 7 SGK Lịch sử 5

Câu 2 trang 7 SGK Lịch sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 7 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Câu 1 trang 7 SGK Lịch sử 5

Câu 1 trang 7 SGK Lịch sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 2 trang 7 sách giáo khia lịch sử lớp 5 về Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước