Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 5 trang 7 Tập bản đồ Lịch sử 12

Bài 5 trang 7 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 7 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền mục đích và những kết quả cải tổ ở Liên Xô giai đoạn 1985-1991 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch sử 12

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và đặc điểm chính của mỗi giai đoạn cách mạng này