Bài 2 Tin học 12 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giải tin học lớp 12 bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu chi tiết trả lời các câu hỏi trang 20 sgk môn tin học 12.

Bài 6 trang 20 SGK Tin học 12

Bài 6 trang 20 SGK Tin học 12

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 20 sách giao khoa Tin học 12 : Trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL.

Bài 5 trang 20 SGK Tin học 12

Bài 5 trang 20 SGK Tin học 12

Trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 20 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : chức năng nào của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là quan trọng nhất

Bài 3 trang 20 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 20 SGK Tin học 12

Trả lời bài 3 trang 20 sách giáo khoa Tin học 12 : Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL?

Bài 2 trang 20 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 20 SGK Tin học 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 20 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Kể tên các loại thao tác dữ liệu, ví dụ minh họa