Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 3 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Bài 3 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 47 Tập bản đồ Lịch sử 12, Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây với các yếu tố được liệt kê theo yêu cầu

Bài 2 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Bài 2 trang 47 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào hình 52 và nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

Bài 1 trang 46 TBĐ Lịch sử 12

Bài 1 trang 46 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.