Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 7 trang 45 TBĐ Lịch sử 12

Bài 7 trang 45 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 7 trang 45 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, em hãy hoàn thành bảng niên biểu dưới đây để thấy được các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ 19-12-1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Bài 6 trang 45 TBĐ Lịch sử 12

Bài 6 trang 45 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 6 trang 45 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 50 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau

Bài 5 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Bài 5 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 44 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về lí do Đảng và Chính phủ ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Bài 4 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Bài 4 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 44 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947

Bài 3 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Bài 3 trang 44 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 44 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý trả lời đúng về ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947

Bài 2 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Bài 2 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 43 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 48 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau

Bài 1 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Bài 1 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, chọn câu trả lời đúng.