Bài 17: Tổng kết chương 1: Cơ học

Trò chơi ô chữ trang 56 sgk Vật lí 6

Trò chơi ô chữ trang 56 sgk Vật lí 6

Đáp án trò chơi ô chữ trang 56 sgk Vật lí 6 : Trả lời các câu hỏi để xác định được từ hàng dọc trong trò chơi ô chữ - Tổng kết chương 1 cơ học

Bài 4 trang 55 sgk Vật lí 6

Bài 4 trang 55 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 55 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Điền những đơn vị thích hợp trong khung vào chỗ trống các câu sau ...

Bài 3 trang 54 SGK Vật lí 6

Bài 3 trang 54 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài 3 trang 54 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3 ...

Bài 2 trang 54 SGK Vật lí 6

Bài 2 trang 54 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 54 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Có những hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

Bài 1 trang 54 sgk Vật lí 6

Bài 1 trang 54 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 54 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Dùng các từ trong 3 ô sau để viết thành 5 câu khác nhau ...

Bài 13 trang 53 SGK Vật lí 6

Bài 13 trang 53 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài 13 trang 53 sách giáo khoa Vật Lí lớp 6 : Nêu tên của máy cơ đơn giản đã học mà dùng trong các công việc hoặc các dụng cụ sau ...

Bài 12 trang 53 sgk Vật lí 6

Bài 12 trang 53 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập 12 trang 53 sách giáo khoa Vật Lí lớp 6 : Nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Bài 11 trang 53 sgk Vật lí 6

Bài 11 trang 53 sgk Vật lí 6

Giải bài 11 trang 53 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích

X