Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 4 trang 92 SGK Sử 8

Bài 4 trang 92 SGK Sử 8

Giải bài 4 trang 92 SGK Lịch Sử 8. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 3 trang 92 SGK Sử 8

Bài 3 trang 92 SGK Sử 8

Giải bài 3 trang 92 SGK Lịch Sử 8. Khủng hoảng kinh tế dư thừa đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa

Bài 2 trang 92 SGK Sử 8

Bài 2 trang 92 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 92 SGK Lịch Sử 8. Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Bài 1 trang 92 SGK Sử 8

Bài 1 trang 92 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 92 SGK Lịch Sử 8. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi

Câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Lịch Sử 8. Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít.