Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 3 trang 53 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 53 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh học 8. Vận chuyển bạch huyết (nước mô hay bạch huyết mô) trong toàn cơ thể.