Bài 15 vật lý 6 - Đòn bẩy

Giải vật lý lớp 6 bài 15 Đòn bẩy chi tiết trả lời các câu hỏi trang 47 đến 49 SGK môn vat ly 6

Bài C6 trang 49 SGK Vật lí 6

Bài C6 trang 49 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn cách giải bài C6 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy để làm giảm lực kéo hơn.

Bài C5 trang 49 sgk Vật lí 6

Bài C5 trang 49 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C5 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F₁, F₂ lên đòn bẩy trong hình 15.5

Bài C4 trang 49 sgk Vật lí 6

Bài C4 trang 49 sgk Vật lí 6

Đáp án giải bài tập C4 trang 49 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Bài C3 trang 49 SGK Vật lí 6

Bài C3 trang 49 SGK Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống...

Bài C2 trang 48 sgk Vật lí 6

Bài C2 trang 48 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài C2 trang 48 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 bài Đòn bẩy : Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1

Bài C1 trang 47 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 47 sgk Vật lí 6

Xem cách giải bài C1 trang 47 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Điền các chữ O, O₁ và O₂ vào vị trí thích hợp trên các hình bên dưới ...

X