Bài 13 : Lực ma sát

Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 78 SGK vật lý lớp 10 :Xác định cách viết đúng nhất của lực ma sát trượt từ đó đưa ra khẳng định đúng