Bài 13 Tin học 12 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Giải tin học lớp 12 bài 13 bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu chi tiết trả lời các câu hỏi trang 104 sgk môn tin học 12

Bài 4 trang 104 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 4 trang 104 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ.

Bài 2 trang 104 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 104 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 104 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL?