Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

  • Giải Sinh 9
9

Soạn sinh học 9 bài 12 cơ chế xác định giới tính giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 41 SGK Sinh học 9

Soạn sinh học 9 bài 12 cơ chế xác định giới tính giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 41 SGK Sinh học 9

Cơ chế xác định giới tính

Tài liệu soạn sinh 9 bài 12 được Đọc Tài Liệu biên soạn sẽ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 41 sách giáo khoa và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học về cơ chế xác định giới tính.

Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Cùng tham khảo...

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 12

Các kiến thức bạn cần nắm vững:

1. Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính.

  • a) Sự tự nhân đôi, phân lo và tổ hợp của cặp NST giới tính trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính.
  • b) Sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XXXY với số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỉ lệ trai:gái hay đực:cái xấp xỉ 1:1 ở đa số loài

2. Quá trình phân hóa giới tính còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài. Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt điều khiển tỉ lệ đực:cái trong lĩnh vực chăn nuôi

Hướng dẫn soạn sinh 9 bài 12

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK:

Tìm hiểu và thảo luận

▼ Quan sát hình 12.2 (trang 39 SGK) và trả lời câu hỏi:

Cơ chế NST xác định giới tính ở người

- Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

Ở người, có một loại trứng X và hai loại tinh trùng (XY) được tạo ra qua quá trình giảm phân.

-  Sự thụ tinh giữ các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ?

Sự thụ tinh giữa tin trùng X (22A+Y) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XX, phát triển thành con gái

Sự thụ tinh giữa tinh trùng Y (22A+Y) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XY phát triển thành con trai

- Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Vì cơ thể đàn ông (dị giao tử) XY cho ra hai loại giao tử: loại giao tử mang X và loại giao tử mang Y với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất ngang nhau, các hợp tử mang XX và hợp tử mang XY có sức sống ngang nhau.

➜ Tham khảo thêm những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 39 sgk sinh học 9

Trả lời câu hỏi và bài tập SGK

Bài 1 trang 41 SGK Sinh 9

Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Trả lời

NST giới tính NST thường

Thường tồn tại một cặp trong tế bài lương bội

Tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY)

Chủ yếu mang gen quy định giới tính của cơ thể

Thường tồn tại với số cặp lớn hơn một trong tế bào lương bội

Luôn luôn tồn tại thành cặp tương đồng

Chỉ mang gen quy định tính trạng thường cơ thể.

Bài 2 trang 41 SGK Sinh 9

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Trả lời

- Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:

Ở Nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tình trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.

Ở Nữ: chỉ sinh ra một loại gia tử cái (trứng) mang NST X

Hai loại tinh trùng kết hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

+ Nếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp từ XX, phát triển thành con gái.

+ Nếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

- Vậy sinh con trai hay con gái là do đàn ông

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là hoàn toàn không đúng.

Bài 3 trang 41 SGK Sinh 9

Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Trả lời

Cấu trúc dân số, tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1 vì:

  • + Đàn ông có hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau
  • + 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.
  • + Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.

Số lượng cá thể thông kê lớn.

Bài 4 trang 41 SGK Sinh 9

Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực:cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Trả lời

Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực:cái ở vật nuôi nhờ nắm được cơ chế chính xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính.

Điều này giúp tăng năng suất trong chân nuôi.

Bài 5 trang 41 SGK Sinh 9

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

Trả lời

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử để đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1 thì 

+Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

+ Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

➜ Đáp án: bd

Trên đây những nội dung sơ lược các kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 12 và hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bài học tại trang 41 sách giáo khoa. Mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.

Giải bài tập sinh lớp 9 trang 41

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 41 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 41 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 41 SGK sinh học lớp 9

Đáp án bài 2 trang 41 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 41 SGK sinh học lớp 9 về cơ chế sinh con trai, con gái ở người...

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 41 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 9: những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 sgk sinh học 9

Quan sát hình để trả lời câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 39
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu