Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Bài 1 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 114 SGK Địa lí 11 với nội dung hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư - xã hội của Ô-xtrây-li-a.

Bài 2 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 114 SGK Địa lí 11 với nội dung hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao.

Bài 3 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 114 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 114 SGK Địa lí 11 với nội dung dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a.