Bài 12 Tin học 12 - Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Giải tin học lớp 12 bài 12 các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu chi tiết trả lời các câu hỏi trang 100 sgk môn tin học 12.

Bài 3 trang 100 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 100 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 100 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Vì sao nói hiệu năng hệ thống của hệ CSDL phân tán được nâng cao?

Bài 1 trang 100 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 100 SGK Tin học 12

Giải bài 1 trang 100 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.