Bài 11

7

Soạn bài 11 Ngữ Văn lớp 7

Bài 1 trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 133 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài 2 trang 134 SGK Ngữ văn 7 tập 1 (Đọc - hiểu)

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 134 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài 3 trang 134 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 134 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài 4 trang 134 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 134 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài 2 trang 134 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 134 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bài tập trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài tập trang 135 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm

Bài 1 trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 135 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm

Bài 2 trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 135 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm

Bài 3 trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 135 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm

Bài 1 trang 136 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 136 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm
Back to top