Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Địa lí 11 về việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông - tây có những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội? Khí hậu của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 11 với nội dung nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực.

Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 11 hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Địa lí 11 về xác định trên hình 11.6 các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á, tại sao các cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu, ... được trồng nhiều ở Đông Nam Á

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 11 với nội dung kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 11 với nội dung dựa vào hình 11.5, cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào thấp?