Bài 11 Tin học 12 - Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Giải tin học lớp 12 bài 11 các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 93 sgk môn tin học 12

Bài 5 trang 93 SGK Tin học 12

Bài 5 trang 93 SGK Tin học 12

Giải bài 5 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Hãy cho một ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.

Bài 4 trang 93 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 93 SGK Tin học 12

Giải bài 4 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào cần được kết xuất? Hãy phác thảo một số báo cáo cần có

Bài 3 trang 93 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 93 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được cập nhật và cập nhật những gì?

Bài 2 trang 93 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 93 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 93 Sách giáo khoa Tin học 12, Trong cơ sở dữ liệu được nêu ở câu 1, hãy cho biết đối tượng cần quản lí và thông tin cần lưu trữ

Bài 1 trang 93 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 93 SGK Tin học 12

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 93 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Những công việc (trong gia đình hay xã hội) có thể dùng máy tính để quản lý