Bài 10: Văn bản thông tin

Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ

Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ

Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Chuẩn bị, câu hỏi trong bài và cuối bài đọc hiểu trang 76.