Bài 10: Hoạt động của cơ

Bài 3 trang 36 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 36 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 36 sgk Sinh học 8. Các biện pháp tăng cường khả năng làm việc và chống mỏi cơ.

Bài 4 trang 36 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 36 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 36 sgk Sinh học 8. Rèn luyện cơ và thân thể theo hướng dẫn trong sách giáo khoa, theo dõi sự phát triển và điều chỉnh cho hợp lý.

Bài 1 trang 36 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 36 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 36 sgk Sinh học 8. Định nghĩa công của cơ, chức năng và mục đích sử dụng công của cơ.

Câu hỏi bài 10 trang 35 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 10 trang 35 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 10 trang 34 sgk Sinh học 8. Trả lời các câu hỏi về Hoạt động của cơ trong thực tế và các giải pháp để nâng cao năng suất lao động ở con người.

Câu hỏi bài 10 trang 34 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 10 trang 34 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 10 trang 34 sgk Sinh học 8. Chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống các hoạt động của cơ.