Bài 10 Tin học 12 - Cơ sở dữ liệu quan hệ

Giải tin học lớp 12 bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ chi tiết trả lời các câu hỏi trang 86 sgk môn tin học 12.

Bài 3 trang 86 SGK Tin học 12

Bài 3 trang 86 SGK Tin học 12

Giải bài 3 trang 86 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Những tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng. Cho ví dụ và giải thích.

Bài 2 trang 86 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 86 SGK Tin học 12

Giải bài 2 trang 86 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Bài 1 trang 86 SGK Tin học 12

Bài 1 trang 86 SGK Tin học 12

Giải bài 1 trang 86 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Theo em khi xét một mô hình dữ liệu quan hệ ta cần quan tâm những yếu tố nào?