Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Câu 2 trang 23 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 23 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 10 trang 23 sách giáo khia lịch sử lớp 5, bài học Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Câu 1 trang 23 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 23 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 10 trang 23 sách giáo khia lịch sử lớp 5, bài học Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập