Bài 1 trang 62 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 14/02/2019

Giải bài 1 trang 62 Tập bản đồ lịch sử lớp 12, Lập bảng niên biểu tổng hợp các giai đoạn của Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000 theo bảng dưới đây

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Lập bảng niên biểu tổng hợp các giai đoạn của Lịch sử Việt Nam từ 1919-2000 theo bảng dưới đây.

Xem thêm: Bài 2 trang 62 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải 
Bài 1 trang 62 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Giai đoạnNội dung chính
1919-1930

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Phong trào yêu nước Việt Nam từ lập trường tư sản chuyển sang lập trường vô sản.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

1930-1945

- Phong trào cách mạng 1930-1931 bùng nổ với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- Phong trào đòi tự do dân chủ những năm 1936-1939.

- Cách mạng tháng Tám thành công.

1945-1954- Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ. Nhân dân ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
1954-1975

Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ. Nhiệm vụ chung là kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

- Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, chi viện cho chiến trường Miền Nam.

- Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1975-2000

- Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thực hiện các kê hoạch 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế.

- Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM