Bài 1 trang 59 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 13/02/2019

Giải bài 1 trang 59 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết các nội dung sau

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết:

a. Tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn 1976-1986?

b. Đảng ta đã họp mấy kì Đại hội? Đó là những Đại hội nào? Vào thời gian nào? Từng Đại hội đề ra nhiệm vụ, kế hoạch gì?

Xem thêm: Bài 2 trang 60 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 1 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

- Nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Nước ta tiến hành các kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế.

- Tiến hành đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

b.

Trong giai đọn này Đảng ta họp 2 kì đại hội là:

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV.

+ Thời gian: từ 14 đến 20-12-1976.

+ Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V.

+ Thời gian: từ 27 đến 31-3-1982.

+ Khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra với một số điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa.

+ Xác định thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng đường.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985.

+ Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế, xã hội, đáp ứng những nhu cầu của đời sống nhân dân.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM