Bài 1 trang 46 tập bản đồ Sử 9

Xuất bản ngày 18/04/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn làm bài 1 trang 46 tập bàn đồ lịch sử 9, Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?...

Yêu cầu: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Kiến thức  cần nắm vững:

- Đường lối đổi mới của Đảng: được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VIII (6/1996),  lần thứ IX (4/2001) bao gồm những nội dung cơ bản sau:

+ Đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

+ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hoá, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Xem thêm các kiến thức quan trọng của bài và hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa tại phần soạn sử 9 bài 33 của ĐọcTàiLiệu

Hướng dẫn giải bài 1 trang 46 tập bản đồ lịch sử 9

- Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12 – 1976).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3 – 1982).
XĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).

- Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?

Thay đổi hẳn mục tiêu chủ nghĩa xã hội.
XKhông thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp đúng đắn.
XĐổi mới phái toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
Chỉ đổi mới về kinh tế

➜  Tham khảo thêm bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 33

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM