Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11.

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát?

Đề bài

Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Lời giải

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục  hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

Phương trình tổng quát về quang hợp:

6CO2+ 12H2O→C6Hl2O6+ 6 O2 + 6 H2O

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu