Bài 1 Tin học 12 - Một số khái niệm cơ bản

Giải tin học lớp 12 bài 1 một số khái niệm cơ bản chi tiết trả lời các câu hỏi trang 16 sgk môn tin học 12.

Bài 4 trang 16 SGK Tin học 12

Bài 4 trang 16 SGK Tin học 12

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 16 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL

Bài 2 trang 16 SGK Tin học 12

Bài 2 trang 16 SGK Tin học 12

Gợi ý giải bài 2 trang 16 sách giáo khoa Tin học lớp 12 : Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu