Mục lục bài học
Phần 1: Kĩ thuật điện tử

Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

12

Hướng dẫn làm bài 1: vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Câu 2 trang 7 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 7 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia đình em.

Câu 1 trang 7 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 7 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu