A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 trang 28 SGK Tiếng Anh

Xuất bản ngày 13/01/2020 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 28 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Tham khảo phương pháp làm bài và lời giải A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 trang 28 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 3 lớp 7 đầy đủ và chi tiết.

A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7

Vocabulary A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7

Bài 1

Task 1. Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided. 

(Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết chúng vào khoảng trống dưới mỗi bức tranh.)

A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 trang 28 hình 1

Đáp án: 

1.   disabled people

2.   elderly people

3.   homeless people

4.   sick children

5.   people in a flooded area

Tạm dịch:

1.   người khuyết tật

2.   người già

3.   người vô gia cư

4.   trẻ em bị bệnh

5.   người ở một khu vực lũ lụt

» Bài trước: Getting Started Unit 3 lớp 7

Bài 2

Task 2. In pairs, take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then, discuss how you can help the people in these situations.

(Làm theo cặp, lần lượt miêu tả người ở trên. Bạn của bạn đoán bức hình bạn đang nói đến là gì? Sau đó, thảo luận cách mà bạn có thể giúp mọi người trong những tình huống này.)

Example:

Student A: They're not feeling well. They can't go and play outside. They have to stay in the hospital all day.

Student B: Are they sick children?

Student A: Yes! How do you think we can help them?

Student B: We can donate some toys, and we can go to visit them!

Đáp án: 

1. disabled people

A: These people don’t have the ability of doing activity. Some people can’t play sport, or even move their legs or hands. Provide education...

Help: Guide them to do exercise within their ability. Take them cross the road...

Tạm dịch:

. người khuyết tật

A: Những người này không có khả năng hoạt động. Vài người không thể chơi thể thao thậm chí không thể cử động chân tay. Hãy cho họ đi học...

Giúp đỡ: Hướng dẫn họ luyện tập trong khả năng của họ. Dắt họ qua đường...

2. elderly people

A: People have many years old. Their hair is white and they are very weak. They can’t do difficult activities. They do very slowly.

Help: Help them do difficult activity. Take them cross the road. Do the gardening for them. Donate clothes and money for them. Provide food for them...

Tạm dịch: người già

A: Những người có nhiều tuổi. Tóc họ bạc và họ rất yếu. Họ không thể làm việc nặng nhọc. Họ làm việc rất chậm.

Giúp đỡ: Giúp họ làm việc nặng nhọc. Dắt họ qua đường. Làm vườn giúp họ. Quyên góp tiền và quần áo cho họ. Cung cấp thức ăn cho họ.

3. homeless people

A: People don’t have the house. They have to stay outside; on road, under the bridge, in the park, in suburb station... They are very poor.

Help: Donate clothes and money for them. Provide food or accomodation for them...

Tạm dịch:người vô gia cư

A: Họ không có nhà. Họ phải ở ngoài đường; trên đường phố, dưới gầm cầu, trong công viễn, ở trạm xe điện ngầm... Họ rất nghèo.

Giúp đỡ: Quyên góp quần áo và tiền cho họ. Cung cấp thức ăn và chỗ ở cho họ...

4. people in a flooded area

A: They stay in an area which is flooded. Their houses are covered by water...

Help: Provide them food. Donate clothes and money for them. Take them to the higher and drier area.

Tạm dịch:người ở một khu vực bị lũ lụt

A: Họ sống trong khu vực bị lũ lụt. Nhà họ bị nước bao phủ.

Giúp đỡ: Cung cấp thức ăn cho họ. Quyên góp quần áo và tiền bạc cho họ. Đưa họ đến khu vực cao và khô ráo hơn.

Bài 3

Task 3. a. Look at the photos. Which problems does each community have to face? Write a, b or c next to the words in the table below.

(Nhìn vào những bức tranh. Những vấn đề nào mà mỗi cộng đồng phải đối mặt? Viết a, b, c kế bên những từ trong bảng bên dưới.)

A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 trang 28 hình 2

Đáp án: 

a.  rubbish, dirty beach

b.  too many advertisements, graffiti

c.  traffic jams, no tree

Tạm dịch:

a.  rác, bãi biển bị dơ bẩn

b.  quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy

c.  kẹt xe, không có cây xanh

3.b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions.

(Làm theo cặp, nói về vấn đề trong phần a và những giải pháp có khả năng. Thêm ý kiến riêng của bạn.)

Đáp án: 

+ traffic jams

A: Traffic jams are a big problem for our community.

B: What can we do to reduce traffic jams?

A: We can help by using public transport.

+ rubbish, dirty beach

A: Oh rubbish is in the beach. They beach is so dirty. Many plastic bags, can, glass, paper are in the beach.

B: What can we do to help?

A: We can collect the rubbish in the beach. Put the board of NO LITTER in the beach.

+ too many advertisements, graffiti

A: Oh, the advertisements and graffiti are on the wall of houses in this city. The walls are colored and not beautiful at all.

B: What can we do now?

A: We can erase them. We can ask some town safeguard to stop those people who make advertisements, graffiti from doing this.

Tạm dịch:

+ kẹt xe

A: Kẹt xe là một vấn đề lớn cho cộng đồng chúng ta.

B: Chúng ta có thể làm gì để giảm kẹt xe?

A: Chúng ta có thể giúp bằng cách sử dụng phương tiện công cộng.

+ rác, bãi biển bị dơ bẩn

A: Ồ rác trên bãi biển. Bãi biển thật là dơ. Nhiều túi nhựa, lon nước, ly, giấy nằm trên bãi biển.

B: Chúng ta có thể làm gì để giúp ?

A: Chúng ta có tliể nhặt rác bãi biển. Đặt bảng “KHÔNG XẢ RÁC” trên bãi biển.

+ quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy

A: Ồ, những quảng cáo và hình vẽ bậy đầy trên tường nhà trong thành phố này. Những bức tường được tô vẽ đầy màu và không đẹp chút nào.

B: Chúng ta có thể làm gì?

A: Chúng ta có thể xóa chúng. Chúng ta có thể yếu cầu bảo vệ dân phố ngăn những người vẽ quảng cáo và hình vẽ bậy không được làm như thế.

Pronunciation A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7

Bài 4

Task 4. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:


communitygocolour
greengardenclean
glassgiveclothes

Tạm dịch:

cộng đồngđimàu sắc
xanh lá câyvườnlàm sạch
ly, cốcchoquần áo

Bài 5

Task 5. Listen and circle the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được.)

Click tại đây để nghe:


A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7 trang 28 hình 3

Bài 6

Task 6. Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

1. Go Green protects the environment.

2. The girl with the curls is so cute!

3. Last year we started a community garden project.

4. He's collected clothes for street kids for two years.

5. She likes the colour gold.

Tạm dịch:

1.   Go green bảo vệ môi trường.

2.   Cô gái có tóc xoăn thật dễ thương.

3.   Năm rồi chúng tôi đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng.

4.   Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ em đường phố trong 2 năm.

5.   Cô ấy thích màu vàng.

Bài 7

Task 7. Game: STAND UP, SIT DOWN

Choose an action for each sound (e.g. sound /g/ is ‘stand up’, sound /k/ is ‘sit down’). In groups of five, one student calls out one word from 4 and the group performs the action according to the sound they hear. The student who is the slowest to do the action correctly will call out the next word.

(Chọn một hành động cho mỗi âm (ví dụ, âm /g/ là “stand up/ đứng dậy”, âm /k/ là “sit down/ ngồi xuống”). Trong nhóm 5 người, một học sinh đọc lên 1 từ trong phần 4 và nhóm thực hiện hành động đó theo âm mà học nghe. Học sinh mà làm chậm nhất sẽ đọc lên từ tiếp theo.)

» Bài tiếp theo: A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM